اطلاعیه پرداخت سود سهامداران حقیقی مربوط به عملکرد 1399/06/31