ماموریت

سرمايه‌گذاري و حضور فعال در بازار سرمايه در راستاي ارتقاء جايگاه شركت و افزايش

ثروت سهامداران از طريق  شناسايي فرصت هاي سرمايه‌گذاري و  مديريت پرتفوي با

بهره‌گيري از دانش تخصصي روز، منابع انساني توانمند و متخصص و توسعه همكاري

با ذينفعان.