اهداف

  • متمرکز ساختن تركيب سرمايه گذاري ها در صنعت خودرو
  • رشد مستمر و فزاينده بـازده
  • افزايش رضايت سهامداران و ذينفعان شركت