شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

معرفی شرکت

شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در تاريخ 1355/10/9 به صورت شركت سهامي عام تاسيس شده و طبق شماره 27249 مورخ 1355/10/12 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت درتاريخ 1374/8/1 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

مركز اصلي شركت در شهر تهران خیابان شریعتی، خيابان وحید دستگردی (ظفر) شماره 162 واقع است.

موضوع شركت طبق مفاد ماده 3 اسـاسنـامه كه در جـلسه مجمع عمومي فوق العـاده مورخ 1401/03/09 به منظور انطباق اساسنامه شركت با نمونه اساسنامه شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تصويب رسيده است.

چشم انداز

انتخاب اول سرمايه‌گذاران داخلی
شريك برگزيده سرمايه‌گذاران خارجی
جزء شركت هاي برتر سرمايه گذاری كشور

اهداف

رشد مستمر و فزاينده بـازده
افزايش رضايت سهامداران و ذينفعان شركت

متمرکز ساختن تركيب سرمايه گذاری ها در صنعت خودرو

ماموریت

سرمايه‌گذاری و حضور فعال در بازار سرمايه در راستای ارتقاء جايگاه شركت

افـزايـش ثـروت سهامـداران از طـريـق شنـاسـايی فـرصـت های سـرمـايه‌گـذاری

مديريت پرتفوی با بهره‌گيری از دانش تخصصي روز، منابع انسانی توانمند و متخصص و توسعه همكاری با ذينفعان

سخن مدیرعامل

خـرد هر کجـا گنجـی آرد پدیـد

زنـام خـدا سـازد آن را  کلیـد

حال که توفیق خدمت در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا نصیب اینجانب شده است، قدردان تلاش های مدیران و کارکنان متخصص و متعهد این شرکت می باشم، که نزدیک به نیم قرن تمام توان خود را به کسب رضایت، خشنودی و اعتماد ذی نفعان معطوف کرده اند.

در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا براین باوریم در سایه الطاف الهی و با همدلی، تلاش و کوشش ضمن ارتقای دانش و کاهش هزینه ها، در راستای بیشینه سازی و صیانت از منافع ذی نفعان قدم برداریم.

بر این اساس ماموریت ما حضور فعال در بازار سرمايه، شناسايي فرصت هاي سرمايه‌گذاري و مديريت پرتفوي با بهره‌گيری از دانش تخصصي روز می باشد.

از اینکه شرکت ما را به عنوان شریک خود انتخاب کردید کمال قدردانی را داریم و امیدواریم با همراهی شما عزیزان خدمت بزرگی برای کشور عزیزمان ایران، انجام دهیم.