آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1402/06/31

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت  9  صبح روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حضور بهم رسانند. سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1402/10/19 و 1402/10/20 جهت دریافت برگ ورود به جلسه با دردست داشتن برگه سهام، کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی به محل شرکت واقع در تهران ـ خیابان شریعتی ـ خیابان وحید دستگردی (ظفر) ـ شماره 162 ـ طبقه دوم اداره سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) مراجعه نمایند.

همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک  www.Renainvestment.ir  ملاحظه فرمایند.

 

دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/06/31

2ـ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/06/31

3ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1402/06/31

4ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1402/06/31

5ـ اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی و پاداش هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به 1402/06/31

6ـ تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره

7ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان (اصلی و علی البدل) قانونی برای سال مالی منتهی به 1403/06/31

8ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت و آگهی های منتشره شرکت

9ـ سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.