آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/07/10 در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به آدرس تهران ـ خیابان شریعتی ـ خیابان وحید دستگردی (ظفر) ـ شماره 162 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

آگهی روزنامه مجمع