اعضا هیأت مدیره

جناب آقای حسن شاه ولدی
ریس هیات مدیره

جناب آقای فرزاد ناظمی
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

جناب آقای عسگر پاک مرام
عضو هیات مدیره

جناب آقای آرش بهرام
عضو هیات مدیره