اعضا هیأت مدیره

جناب آقای حسن شاه ولدی
ریس هیات مدیره

جناب آقای فرزاد ناظمی
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

جناب آقای عسکر پاک مرام
عضو هیات مدیره

جناب آقای اسماعیل مهدوی نیا
عضو هیات مدیره