اعضا هیأت مدیره

محمود محمدزاده چاپشلو
عضو هيات مديره
 عضو هيات مديره
محمد هاشم سمتي
عضو هيات مديره
فرزاد ناظمی
مدیرعامل
سميرا راك خواه
رييس هيات مديره