اهداف

• متمرکز ساختن تركيب سرمايه گذاري ها در صنعت خودرو
• رشد مستمر و فزاينده بـازده
• افزايش رضايت سهامداران و ذينفعان شركت