برنامه زمانبندی پیشنهادی هیات مدیره در خصوص پرداخت سود به دارندگان سهام در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد 1402/06/31