ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ( سهامی عام )

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 شركت سرمايه گذاري سايپا (سهامي عام) 3.031.060.802 38.08
2 شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا 1.262.473.065 15.86
3 شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) 643.198.065 8.08
4 صندوق بازنشستگي كشوري 580.508.818 7.29
5 شركت سايپا 171.277.172 2.15
6 جمع شركتهاي سرمايه گذاريهاي استاني -عدالت 164.594.585 2.07
7 صندوق.س.ا.بازار گرداني سهم آشنا يكم BFM 99.678.790 1.25
8 ساير سهامداران حقوقي (زير يك درصد ) 222.015.567 2.79
9 جمع سهامداران حقيقي 1.785.193.136 22.43
جمع کل 7.960.000.000 100