ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ( سهامی عام )

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 شركت سرمايه گذاري سايپا (سهامي عام) 4.573.886.172 39.18
2 شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا 1.856.359.253 15.90
3 شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) 943.392.821 8.08
4 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ( سهامی خاص ) 851.445.118 7.29
5 شركت سايپا 251.216.014 2.15
6 جمع شركتهاي سرمايه گذاريهاي استاني -عدالت 232.620.412 1.99
7 صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 180.900.000 1.55
8 ساير سهامداران حقوقي (زير يك درصد ) 505.578.237 4.33
9 جمع سهامداران حقيقي 2.279.709.973 19.53
جمع کل 11.675.108.000 100