شرکت واسپاری توسعه گستر برنا

فعالیت اصلی:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه: تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی می باشد.
خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.

سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت برابر با 350 میلیارد ریال می باشد.

درصد سهام گروه سرمایه گذاری رنا در شرکت واسپاری توسعه گستر برنا:

99.999 درصد سهام شرکت واسپاری توسعه گستر برنا متعلق به شرکت سرمایه گذاری رنا، 7 سهم متعلق به شرکت توسعه سرمایه رسا، 7 سهم متعلق به شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو، 1 سهم متعلق به شرکت ساربان سرمایه ایرانیان و 1 سهم متعلق به شرکت دندش کار که جمعاً 100 درصد سهام این شرکت متعلق به گروه سرمایه گذاری رنا می باشد.