شرکت گسترش انفورماتیک ایران

فعالیت اصلی:
واردات و صادرات نرم افزار و دستگاههای جانبی و قطعات مرتبط با رایانه و سایر سخت افزارهای مرتبط با اهداف شرکت، طراحی و تدوین سیستمهای کاربردی و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سخت افزار و نرم افزار، اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی و داخلی و یا اعطای نمایندگی به آنها در زمینه سخت افزار و نرم افزار، ایجاد و تاسیس کارخانه جهت طراحی، مونتاژ و یا ساخت رایانه و دستگاههای جانبی در ایران و واردات کلیه ماشین آلات مورد نیاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد و تشکیل مجتمع های آموزشی و تحقیقاتی و تشکیل کلاسهایی در زمینه سخت افزار و نرم افزار، انجام هر نوع عملیات مالی و بازرگانی که در زمینه فعالیت شرکت بوده و برای توسعه و پیشرفت شرکت ضروری و مفید باشد اعم از تاسیس شرکتهای فرعی و خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال به غیر آنها.
سرمایه و ترکیب سهامداران:
سرمایه شرکت برابر با 55.289 میلیون ریال می باشد.

شرح درصد سهام تعداد سهام
بانک صادرات 69.89 38.639.997
کارکنان شرکت 0.55 304,144
سرمایه گذاری رنا 29.56 16,341,879
واسپاری توسعه گستر برنا 0.01 3,200
جمع 100 55,289,223