ماموریت ها

سرمايه‌گذاري و حضور فعال در بازار سرمايه در راستاي ارتقاء جايگاه شركت

افزايش ثروت سهامداران از طريق  شناسايي فرصت هاي سرمايه‌گذاري

مديريت پرتفوي با بهره‌گيري از دانش تخصصي روز، منابع انساني توانمند و متخصص و توسعه همكاري