معرفی شرکت

شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا “سهامي عام” درتاريخ 1355/10/12 تحت شماره 27249 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تهران و در اجراي قانون گسترش مالكيت و عرضه سهام به ثبت رسيده است. موضوع شرکت طبق مفاد ماده 3 اساسنامه که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/09 به منظور انطباق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تصویب رسیده عبارت است از:

1-سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

1ـ1ـ تولید، واردات، توزیع و فروش قطعات خودرو های سبک و سنگین و صنایع مرتبط با خودرو

2-1-تولید، واردات، توزیع و فروش خودرو های سبک و سنگین در داخل و خارج کشور

3-1-خدمات پس از فروش خودرو های سبک و سنگین

2ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق

2-1-خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

2-2-خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

3-2-انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص سرمایه پذیر

4-2-تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

5-2-تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

6-2-شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

7-2-ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

3-سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند؛

1-3-خدمات موضوع بند 2 فوق؛

2-3-حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.