چشم انداز و ماموریت ها

انتخاب اول سرمايه‌گذاران داخلی

شريك برگزيده سرمايه‌گذاران خارجی

جزء شركت های برتر سرمايه گذاری كشور

سرمايه‌گذاری و حضور فعال در بازار سرمايه در راستاي ارتقاء جايگاه شركت و افزايش ثروت سهامداران از طريق شناسايي فرصت هاي سرمايه‌گذاري و مديريت پرتفوي با بهره‌گيری از دانش تخصصي روز، منابع انساني توانمند و متخصص و توسعه همكاري با ذينفعان.