کارگزاری بانک صنعت و معدن

موضوع فعالیت:
الف ـ خدمات کارگزاری، كارگزار / معامله گري و بازارگرداني شامل:
1ـ معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود
2ـ معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
3ـ بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.ب ـ خدمات مالي و مشاوره اي شامل:
1ـ مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
2ـ نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
3ـ بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
4ـ سبدگردانی اوراق بهادار
5ـ مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار با کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها
6ـ مشاوره در زمینه های قیمت گذاری اوراق بهادار، روش فروش و عرضه اوراق بهادار، طراحی اوراق بهادار، خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها، طراحی و تشکیل نهادهای مالی.

سرمایه و ترکیب سهامداران:
سرمایه ثبت شده شرکت200 میلیارد ریال می باشد. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت 34 درصد از سهام شرکت کارگزاری با بهای تمام شده 16،834 میلیون ریال را در اختیار دارد.

  سهامداران درصد مالکیت
بانك صنعت و معدن 39/60
شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامی عام) 34
شركت سرمایه گذاری صنایع شیمایی ایران (سهامی عام) 26/27
شرکت چینی البرز (سهامی عام) 0/10
شرکت مهندسی صنایع ایران (سهامی خاص) 0/03
جمــــــع 100

وب سایت شرکت