ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ( سهامی عام )

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 شركت سرمايه گذاري سايپا(سهامي عام) 3,031,060,802 38.08
2 شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا 1,262,473,065 15.86
3 شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام) 643,198,065 8.08
4 صندوق بازنشستگي كشوري 580,508,818 7.29
5 شركت سايپا 171,277,172 2.15
6 جمع شركتهاي سرمايه گذاريهاي استاني -عدالت 164,594,585 2.07
7 صندوق.س.ا.بازار گرداني سهم آشنا يكم BFM 99,678,790 1.25
8 ساير سهامداران حقوقي (زير يك درصد ) 222,015,567 2.79
9 جمع سهامداران حقيقي 1,785,193,136 22.43
جمع کل 7,960,000,000 100