اعضا هیأت مدیره

محمد عبداللهي عضو هيات مديره
رضا زوار مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره
سميرا راك خواه رييس هيات مديره
محمود محمدزاده چاپشلو عضو هيات مديره
محمد هاشم سمتي عضو هيات مديره